غنای نفس دارد...

یادداشتی به قلم محمد جواد حاجی احمدی

گفتگوی محمد رضایی با سید حسن مهدوی در مجموعه « از روبرو »

اللهم اجعل غنای فی نفسی... سید حسن مهدوی غنای نفس دارد و این غنای نفس باعث می شود که هر کسی که مدتی با او انس بگیرد از سرریز این غنای نفس سیراب شود. در جای جای این مصاحبه یک عمق مثال زدنی دیده می شود که کمتر کسی در تاریخ مجمع به این حد از عمق رسیده است اما این عمق بدون طرح و برنامه نیست. سید حسن حتی وقتی از آرزوهایش می گوید هم می داند چه می گوید و جدی است. افقی که تحت عنوان تربیت در ۷-۸ سال اخیر به روی مجمع باز شده و باعث شده ما این کلمه را بهتر بفهمیم، با کمک امثال سیدحسن میتواند روز به روز پویاتر و بابرکت تر شود. ما چون‌ دو دریچه روبروی هم آگاه ز هر بگومگوی هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز آینده عمر آینه بهشت، اما... آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه اکنون دل من شکسته و خسته ست زیرا یکی از دریچه ها بسته ست نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد

شما هم نظر بدهید!

نظر شما با این نام نمایش داده می شود
آدرس ایمیل شما با کسی به اشتراک گذاشته نمی شود
هیچ نظری وجود ندارد