قسمت چهارم

گفتگوی محمد رضایی با محمد علی فولادگر در مجموعه « از روبرو »

قسمت پنجم

گفتگوی محمد رضایی با علی شکیب در مجموعه « از روبرو »

قسمت دوم

گفتگوی محمد رضایی با سید حسن مهدوی در مجموعه « از روبرو »

قسمت سوم

گفتگوی محمد رضایی با سید امین رضا ابطحی در مجموعه « از روبرو »

قسمت اول

گفتگوی محمد رضایی با دانیال پرورش فر در مجموعه « از روبرو »